بودجه بندي کنکور سراسري 97

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 


 


بودجه بندي کنکور سراسري 97


بودجه بندي يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون کنکور سراسري مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال کنکور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد که به دليل طرح سوال کم از آن در کنکور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني کنکور از مطالعه آنها چشم پوشي کرد و وقت ارزشمند خود را براي يک يا دو سوال از دست نداد.


 


به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان کنکور 97(بودجه بندي کنکور تجربي 97) ارزشگذاري کرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند. برنامه ريزي درسي کنکور 97 درخت دانش را حتما مطالعه بفرماييد.(بودجه بندي کنکور97)


 


بودجه بندي زيست شناسي در کنکور تجربي 97مولکول زيستي 1 بقيه صفر


 


سفري به درون سلول 1، 1، 0، 0، 1، 1


 


سفري در دنياي جانداران 1، 1، 0، 0، 1، 1


 


گوارش 1، 2، 2، 3، 3، 2


 


تبادل گازها 0، 1، 0، 2، 0، 2


 


گردش مواد 3، 5، 3، 5، 2، 3


 


تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زايد 0، 1، 0، 1، 0، 2


 


حرکت، 0، 2، 1، 1، 0، 2


 


ايمني بدن همه 1 سال 91 صفر سوال


 


دستگاه عصبي 2، 1، 2، 3، 2، 1


 


حواس 3، 2، 1، 0، 1، 2


 


هورمون ها و دستگاه درون ريز 2، 2، 1، 1، 1، 2


 


ماده ژنتيک هر سال 0


 


کروموزومها و ميتوز 0، 1، 3، 0، 1، 1


 


ميوز و توليد مثل جنسي 0، 0، 0، 1، 0، 1


 


ژنتيک و خاستگاه آن 3، 3، 3، 3، 4، 4


 


توليد مثل گياهان 1، 2، 2، 2، 1، 2


 


رشد و نمو در گياهان 1، 1، 1، 3، 1، 3


 


توليد مثل و رشد و نمو جانوران 2، 2، 3، 3، 2، 2


 


پروتئين سازي 2، 2، 3، 2، 2، 2


 


تکنولوژي زيستي 0، 1، 1، 0، 0، 1


 


پيدايش و گسترش زندگي1، 2، 0، 0، 1، 0


 


تغيير و تحول گونه ها 1، 0، 2، 0، 1، 0


 


ژنتيک جمعيت 5، 2، 4، 4، 2، 1


 


پويايي جمعيت ها و اجتماعات زيستي 0، 1، 1، 0، 1، 1


 


رفتارشناسي 1، 1، 1، 1، 2،2


 


شارش انرژي در جانداران 3، 2، 6، 3، 4، 2


 


ويروس ها و باکتري ها 2، 1، 2، 1، 4، 3


 


آغازيان 3، 4، 3، 2، 3، 3


 


قارچ ها 1، 1، 1، 2، 1، 1


 


کاملا ترکيبي 9، 5، 2، 4، 6، 4


 


 


بودجه بندي رياضي در کنکور تجربي 97


مشتق و کاربرد آن به ترتيب سال 91تا 96


، 5، 5، 6، 4، 3


 


هندسه


1 هر سال 4 سوال


 


تابع، 3، 3، 1، 3، 3


 


احتمال


:3، 3، 2، 2، 4، 3


 


حد و پيوستگي:


هر سال 2 سوال


 


مقاطع مخروطي:


 


، 2، 2، 3، 2، 2


 


انتگرال


هر سال 2 سوال


 


آمار:


هر سال 2 سوال


 


مثلثات


، 1، 2، 3، 2، 2


 


تصاعد و دنباله


، 2، 2، 1، 1، 1


 


معادله و نامعادله


1، 1، 0، 0، 1، 


 


لگاريتم و تابع نمايي


، 1، 0، 1، 0، 1


 


ماتريس


0، 1، 1، 1، 0، 1


 


بقيه مباحث رياضي تجربي ها هر ساله يا يک سوال مطرح مي شود يا اصلا سوالي در آنها مطرح نمي شود( تابع جزء صحيح، رشد و زوال، آناليز ترکيبي، معادله درجه 2، دستگاه معادلات و معادله خط، معادله مثلثات).


 


بودجه بندي فيزيک کنکور تجربي 97


نوسان، موجهاي مکانيک، صوت هر سال 5 و نهايتا 6 سوال مطرح شده است.(بودجه بندي کنکور تجربي 97)


 


حرکت شناسي هر سال 3 سوال


 


مدارهاي الکتريکي 3، 3، 4، 3، 3، 3


 


گرما و قانون گاز 3، 3، 2، 3، 3، 2


 


نور هندسي هر سال 3 سوال


 


ديناميک 2، 2، 3، 3، 2، 2


 


خازن و الکتريسيته ساکن 3، 2، 2، 2، 1، 2


 


مغناطيس و آلفا هر سال 2 تا 3 سوال


 


فيزيک اتمي جديد 3، 3، 3، 3، 3، 4


 


موج هاي الکترومغناطيس هر سال 1 سوال


 


کار و انرژي هر سال 1 سوال


 


فشار و ويژگي هاي ماده هر سال 1 سوال


 


موضوع بردا و همچنين موضوع انرژي-فيزيک1 به ندرت اتفاق افتاده يک سوال از آنها مطرح شود.


بودجه بندي شيمي در کنکور تجربي 97(بودجه بندي کنکور تجربي 97)


استوکيومتري 5، بقيه 4


 


محلولها 4،4، 5، 4، 4، 2


 


ترموديناميک شيميايي 4، 4، 3، 4، 4، 3


 


اسيد و باز 4، 3، 2، 3، 3، 4


 


الکتروشيمي 2، 3، 3، 4،3، 4


 


تعادل شيميايي 3، 3، 3، 2، 3، 2


 


ستنيک شيمياي 2، 2، 3، 3، 3، 3


 


پيوند کواوالانسي 3، 3، 4، 3، 3، 3


 


خواص تناوبي عنصرها 2، 4، 2، 2، 2، 2


 


 


نکاتي که در برنامه ريزي براي کنکور97 مورد توجه قرار مي گيرد شامل:


مشخص نمودن مباحث درسي مهم، مباحث آسان، ضرايب دروس عمومي، تغييرات کتاب درسي، فصل هاي مهم درسي و همچنين حذفيات کنکور سراسري مي باشد. قبل از برنامه ريزي درسي کنکور 97 حتما موارد مذکور را مشخص بفرماييد.


بودجه بندي دروس رياضي در کنکور 97
بودجه بندي کنکور رياضي 97 يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون کنکور سراسري مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال کنکور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد که به دليل طرح سوال کم از آن در کنکور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني کنکور از مطالعه آنها چشم پوشي کرد و وقت ارزشمن خود را براي يک يا دو سوال از دست نداد.


 


به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان کنکور 97 ارزش گذاري کرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند.


 


تقسيم بندي سوالات تخصصي گروه رياضي


رياضيات با زمان اختصاص يافته به آن در کنکور به مدت 85 دقيقه و تعداد 55 سوال شامل درس رياضي پايه و ديفرانسيل، هندسه تحليلي، گسسته، جبرو آمار و مدل سازي مهمترين درس رياضي فيزيک مي باشد.


 


فيزيک با زمان اختصاص يافته به آن در کنکور به مدت 55 دقيقه و تعدا 45 سوال شامل درس فيزيک 1، فيزيک 2، فيزيک پيش دانشگاهي 1 و 2 درس تخصصي دوم اين گروه مي باشد.


 


شيمي با زمان اختصاص يافته به آن در کنکور سراسري به مدت 35 دقيقه و تعداد 35 سوال شامل شيمي 2، شيمي 3 و شيمي پيش دانشگاهي است


 


بودجه بندي انساني کنکور 97


 


يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون کنکور سراسري 97 مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال کنکور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد که به دليل طرح سوال کم از آن در کنکور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني کنکور از مطالعه آنها چشم پوشي کرد و وقت ارزشمند خود را براي يک يا دو سوال از دست نداد.


 


به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان کنکور 97 (بودجه بندي انساني کنکور 97) ارزشگزاري کرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند.


 


قبل از بررسي بودجه بندي دروس بايد به نکات زير توجه داشته باشيم.


در هر برنامه ريزي درسي بايد مباحث مهم و مباحث آسان دروس را علامت گذاري کنيم و همچنين از حذفيات کنکور ضرايب دروس و تغييرات کتاب درسي اطلاعات داشته باشيم.


براي مطالعه پربازديد ترين و جديد ترين مقالات درخت دانش بر روي لينک هاي رنگي زير کليک نماييد:


شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران


بهترين رشته هاي فني حرفه اي براي پسران


سامانه هدايت تحصيلي پايه نهم


برنامه ريزي خوب براي قبولي در تيزهوشان نهم


 


راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش


شماره تماس: 9099072943


کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh


اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها